ကောံဓရီုသ္ကိုပ်ဒပ် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် သၞာံ-၂၀၁၄

IMG_1831

ကောံဓရီုသ္ကိုပ်ဒပ် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် သၞာံ-၂၀၁၄ ကောံဓရီုသ္ကိုပ်ဒပ် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် (MNLA) သၞာံ-၂၀၁၄ ဝွံ၊ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၉/၁၂/၂၀၁၄ အခိၚ်(၈းဝဝ)နူဂယးဂှ် စကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပ္ဍဲၝောံခန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗဒိုပ်လုပ်ဍုၚ်(ဌါန်ဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန်)၊ ဒေသကၞောတ်ၜဳရေဝ်ရ၊၊ ပ္ဍဲကောံဓရီုဝွံ နူတံဒပ်(၇)တံဒပ် (တံဒပ်လၟိဟ် ၁/ ၂/ ၄/ ၅/ ရ/ ဗိက်/ ဂီုကၠီု) ကေုာံ ဋ္ဌာန ဍိုက်/ကာ/ထံက် ကေုာံ ဋ္ဌာနသၟဝ်တဲဂမၠိုၚ်၊ ညးစၞး(သၞဲာဒဴ-၉၃တၠ)၊ ညးလ္ၚတ်နူသွာၚ်အုပ်ဓုပ်(၁၅)တၠ၊ အပံၚ်(၁၀၈)တၠ တိုန်စိုပ်ရ၊၊ ဥက္ကဋ္ဌကမ္မတဳပၞာန် သေနာပတိပၞာန် ဒု-သကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် ထဝ်မန်၊ သ္ကိုပ်ပၞာန် လျးဂကူ၊ ဒု-သ္ကိုပ်ပၞာန် ဗညာမသာန်၊ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဗၠဲရတ်၊ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဗညာဆာန်နန်၊ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် သာန်အေ ကေုာံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်…

Read More

ဘာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သ္ဇိုၚ် လၟေၚ်(၄၃)ဝါ

ဥက္ကဠဇၞော် နာဲထဝ်မန် အ​ဃောဟီုမံၚ်ဂလာန် ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဖျေံဘာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သဇိုၚ်လၟေၚ်(၄၃)ဝါ

ဘာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သ္ဇိုၚ် လၟေၚ်(၄၃)ဝါ ဘာဝွံ စပံက်နူစၟတ်တ္ၚဲ (၁၄/၁၁/၁၄) စဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ (၁၅/၁၂/၁၄) ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မဒှ်ရ၊၊ နာဲဃံၚ်ထဝ်ဇေတ်ဂှ် ကေတ်တာလျိုၚ်နဒဒှ် ဂအုပ်ဘာတုဲ အပံၚ်အ္စာဘာ (၅)တၠ ကဵုဒၟံၚ်ဘာရ၊၊ ပ္ဍဲဘာဝွံဂှ် နူဋ္ဌာန/ဒပ် ကေုာံ ဂကောံနာနာတအ် အပံၚ်ကွးဘာ (၄၂)တၠ တိုန်စိုပ်ရ၊၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲအသေအဟာန်ဖျေံဘာဂှ် နာဲထဝ်မန် (ဥက္ကဋ္ဌဗဟဵု)၊ နာဲဇဲယျ (ဖက်ဆောညးအုပ်ကာနာနာဗဟဵု)၊ သ္ကိုပ်ပၞာန် လျးဂကူ၊ နာဲသိုက်ထဝ် (ကေၚ်ကာဗဟဵု)၊ ဒု-သ္ကိုပ်ပၞာန် ဗညာမသာန်၊ ညးတာလျိုၚ်ဗော်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ သ္ဂံၚ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ်ဂမၠိုၚ် တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ၊၊ ပ္ဍဲပေဲါသွဟ်လိက် ကွးဘာကေတ်သ္ကာ ညးမကလိဂွံလာဘ်ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် မိအာဲသြန် (ဋ္ဌာနစန်ဒက်ဗဟဵု)ဂှ် ပထမ၊ မိဂေါဝ်မန် (ဋ္ဌာနထတ်ယုက်ဗဟဵု)ဂှ် ဒုတိယ၊ မာံလျးအံၚ်နန် (ဋ္ဌာနထတ်ယုက်ဗဟဵု)ဂှ်…

Read More

ဘာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သ္ဇိုၚ်လၟေၚ်(၄၃)ဝါ ဗဟဵု

ကွးဘာဂွံလာဘ် ပ္ဍဲပေဲါပြိုၚ်ဟီုအရေဝ် ကေုာံ အ္စာဘာဂမၠိုၚ်

စၟတ်တ္ၚဲ(၁၄/၁၁/၁၄)ဂှ် စပံက်ကၠုၚ်ဘာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သ္ဇိုၚ်လၟေၚ်(၄၃)ဝါ ပ္ဍဲဗဒိုပ်လုပ်ဍုၚ်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ၊ ပံက်ပွိုၚ်မွဲဂိတုစဵုစိုပ်(၁၅/၁၂/၁၄)တေံရ၊၊ သ္ဂံၚ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကေုာံ သၟတ်နူဂကောံနာနာတအ် တိုန်စိုပ်(၄၂)တၠရ၊၊ ပ္ဍဲဘာဝွံ ပေဲါပြိုၚ်ဟီုဂလာန်ကု ပေဲါပြိုၚ်သှ်လိက်နွံၜါဗီုရ၊၊ စပ်ကဵုပေဲါပြိုၚ်ဟီုဂလာန်ဂှ် မွဲသတ္တဟမ္ဂး မွဲဝါ ကွးဘာတအ်ဒးပြိုၚ်ဟီုဂလာန်တုဲ၊ ဒးပြိုၚ်ဟီုပွိုၚ် ပိသတ္တဟရ၊၊ ပ္ဍဲမွဲသတ္တဟဂှ် ရုဲစှ်ကေတ် မၞိဟ်ပြိုၚ်ဟီုဂလာန်ဂွံစၟတ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ၜါတၠတုဲ ပွိုၚ်ပိသတ္တဟ အပံၚ်ဂွံမၞိဟ်(၆)တၠရ၊၊ မၞိဟ်(၆)တၠတအ်ဂှ် ဒးထပ်ပြိုၚ်ဟီုဂလာန်လက္ကရဴအိုတ်(Final)သွက်ဂွံပၠံၚ်လာဘ် (ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ) ပ္ဍဲသတ္တဟလက္ကရဴအိုတ်ရ၊၊ ပ္ဍဲပြိုၚ်ဟီုဂလာန်လက္ကရဴအိုတ်(Final)ဂှ် နာဲလွဳမာန် (ဂကောံသၟတ်မလေဝ်ယှာ)ဂှ် ပထမ၊ နာဲတာ (ရုၚ်ဌါန်ဂအုပ်ဗဟဵု)ဂှ် ဒုတိယ ကေုာံ နာဲလျးအံၚ် (ဋ္ဌာနထတ်ယုက်ဗဟဵု)ဂှ် တတိယ ကလိဂွံအိုတ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၃/၁၂/၁၄)ဏအ် ဖျေအ်ဘာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ၊၊

Read More